OV1 – Opleidingsvorm 1

Binnen opleidingsvorm 1 (OV1) bieden wij onderwijs aan voor jongeren van 12 tot 21 jaar met gedrags- en emotionele problematieken (type 3) en/of autisme (type 9) met een (rand)normale begaafdheid. We richten ons op jongeren met een (rand)normale begaafdheid. Gezien de complexe problematiek die aanwezig is, hebben onze jongeren zowel op vlak van tewerkstelling als op vlak van maatschappelijk functioneren nood aan blijvende ondersteuning. We richten ons op jongeren die langdurig een meer geïndividualiseerd aanbod nodig hebben waarin de socio-emotionele groei centraal staat.

Binnen OV1 kunnen we meer rekening houden met de emotionele draagkracht en de leefwereld van de jongere. We bieden flexibele leertrajecten aan waarbij we ons focussen op de talenten, de mogelijkheden en de specifieke onderwijsbehoeften van de jongeren.  We zetten hierbij het sociaal-emotioneel welbevinden van de leerling steeds voorop. Dit vormt voor ons de rode draad binnen onze begeleiding.

Er wordt nauw samengewerkt met ouders, leefgroep en andere betrokken partners waardoor er een veilige omgeving gecreëerd wordt voor de jongere en zijn context.

Aanbod

Het aanbod binnen onze OV1-werking is erg gericht op rust, sociale vaardigheden en zelfredzaamheid. Vanuit rust proberen we zoveel mogelijk tot leren te komen. Vakken die binnen OV1 aan bod komen, zijn bijvoorbeeld: ASV, Atelier hard, Atelier zacht, Godsdienst, Huishouden, Jobklas, Koken, Sociale vaardigheden, Sport, Zorg, etc.

We maken een onderscheid tussen klassen voor jongeren met een eerder internaliserend gedragsprofiel, en een eerder externaliserend gedragsprofiel. Binnen deze 2 groepen maken we ook nog eens een opsplitsing in een oudere en een jongere klas. Hierbij wordt niet enkel rekening gehouden met hun feitelijke leeftijd maar ook met hun sociaal-emotionele ontwikkelingsfase (SEO). 

Omdat voltijds onderwijs niet voor elke OV1 leerling haalbaar is, is ook een deeltijds traject mogelijk. Er wordt op basis van wat voor een leerling haalbaar is, een uurrooster op maat opgesteld. Daarnaast kan een deeltijds uurrooster soms ook aangevuld worden met tijdelijk onderwijs aan huis (TOAH), een werkplek, een traject bij een zorgboer, etc.

Werking

In OV1 worden de lessen gegeven in klasgroepen van gemiddeld drie tot vier leerlingen. We hebben hierbij de mogelijkheid om, indien wenselijk of noodzakelijk in het traject van de jongere, leerlingen uit de klas te halen om een geïndividualiseerd aanbod op maat te bieden.

Elke leerling krijgt bij de start in OV1 een individuele begeleider of IB-leerkracht toegewezen. De IB-leerkracht volgt elke leerling die hij begeleidt van zeer nabij. Bij deze leerkracht kan de leerling altijd terecht met vragen en/of moeilijkheden in verband met het schoolse of de persoonlijke situatie.

Naast de IB-leerkracht en de rest van het leerkrachtenteam zal uw zoon/dochter ook opgevolgd en begeleid worden door een orthopedagoog.

Binnen onze werking bereiden we onze leerlingen voor op een toekomst in een beschermd leef- en werkmilieu. De ervaring leert ons dat de toekomstperspectieven van onze jongeren vooral liggen binnen het begeleid werk of het vrijwilligerswerk. Tewerkstelling binnen het normaal economisch circuit (NEC) kan ook tot de mogelijkheden behoren voor sommige jongeren, maar hiervan wordt niet standaard uitgegaan.

Op het einde van hun schoolperiode behalen onze leerlingen een attest buitengewoon secundair onderwijs OV1. Dit is een attest maatschappelijk functioneren en participeren in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is en in voorkomend geval op arbeidsdeelname in een omgeving waarin ondersteuning voorzien is.

Contact

Secundaire Scholen Sint-Ferdinand OV1
Sint-Ferdinandstraat 1 – 3560 Lummen
Tel.: 013/530.630

Contactpersoon OV1

Wilt u meer informatie of inschrijven bij OV1, dan kunt u contact opnemen met:

Laura Lambermon
laura.lambermon@ferdinand.broedersvanliefde.be
0473 – 82 49 12

Het is belangrijk om uw kind tijdig aan te melden, want het aantal plaatsen binnen OV1 is beperkt.