Missie en waarden

Opvoedingsproject

Als school van de Broeders van Liefde hebben we een bijzonder opvoedingsproject en een specifieke missie. In ons opvoedingsproject staat dat onze school er is voor alle leerlingen: elk kind wordt aanvaard met zijn eigenheid en zijn problemen. Aan leerlingen met gedrags- en emotionele problemen, ASS en leermoeilijkheden besteden we de grootste zorg en geven we speciale leerondersteuning.

Als personeelsleden van de Broeders van Liefde stellen we in onze missie dat we vanuit een gelovige en liefdevolle grondhouding met onze medemensen omgaan. Kansarmen en minderbedeelden, mensen met bedreigde ontwikkelingsmogelijkheden of beperkte functioneringskansen en personen die maatschappelijk uit de boot dreigen te vallen, verdienen onze bijzondere aandacht. We staan ook open voor nieuwe noden. Als school zoeken we welke antwoorden we hier op kunnen geven. Een onvoorwaardelijk respect voor elkeen is de basis van onze inzet. Op deze wijze willen we de kwaliteit van het leven verbeteren en een bijdrage leveren tot een meer humane samenleving waar ook ruimte is voor armen en zwakken.

Als voornaamste opvoedingsmiddel hanteren we een rustige, liefdevolle omgang met het oog op creëren van vertrouwen en het aangaan van positieve bindingen. Er wordt meer aandacht besteed aan preventie dan aan bestraffing: door grote zorg te dragen voor het toezicht, door meer gebruik te maken van beloning dan van straf en door het bijbrengen van goede attitudes.

Project Nieuwe Kansen Geven (NKG)

Onze school investeert in en werkt samen met het project Nieuwe Kansen Geven (NKG). Dit project kunnen we inschakelen wanneer we voor een jongere tijdelijk op zoek gaan naar een alternatieve leerroute. De medewerkers van NKG gaan dan op zoek naar een leerplek buiten de school.

De leerplek die NKG zoekt kan hulp bieden om:

  • een rustpauze in te lassen
  • de motivatie te verhogen
  • het zelfvertrouwen te versterken
  • beter te leren omgaan met anderen
  • meer praktijkervaring op te bouwen
  • nieuwe interesses te ontdekken
  • met nieuwe moed naar school te gaan

Informatie over het project kan gevraagd worden bij de orthopedagogen en leerlingbegeleiders van de school. Je kan met vragen ook bij het CLB terecht.